SmartECO

SmartECO

SmartECO

 

Pobierz PDF

1. Informacje ogólne

1.1.  Właścicielem niżej zdefiniowanego Sklepu jest SULITECH Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Kolbudach 83-050, ul. Przemysłowa 15, NIP 6040192575, REGON 369267450, KRS: 0000714085

1.2.  Dane kontaktowe Sklepu:

Adres korespondencyjny:

SULITECH Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Przemysłowa 15

83-050 Kolbudy

E-mail: w sprawie realizacji zamówień: sklep@smarteco-shop.com,

w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu: info@smarteco-shop.com

Telefon.: +48 58 304 99 71

1.3.  Realizacja Zamówień odbywa się według niniejszego Regulaminu.

1.4.  Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim reguł.

1.5.  Wszystkie ceny widoczne w Sklepie prezentowane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki oraz montażu.

1.6.  Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku i są podawane przed zawarciem umowy sprzedaży.

1.7.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

1.8.  Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.9.  Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W takiej sytuacji Klienci sklepu zostaną poinformowani o zmianie w terminie 7 dni przed dokonaniem zmiany. Klientów obowiązuje wersja regulaminu dostępna na stronie Sklepu w dniu składania zamówienia.

1.10.        Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”. Zmiany Regulaminu będą publikowane w w/w zakładce. Zmiany nie dotyczą Zamówień przyjętych do realizacji.


2. Definicje

2.1  Sprzedawca – podmiot wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.

2.2  Regulamin – niniejszy Regulamin.

2.3  Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

2.4  Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.smarteco-shop.com, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

2.5  Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (pełnoletni Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). Dalej: Kupujący lub Klient.

2.6  Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).

2.7  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.


3. Rejestracja i realizacja Zamówień

3.1 Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Kupujący zobowiązany jest przy składaniu Zamówienia do podania wszelkich danych niezbędnych do jego realizacji.

3.2 Założenie konta w Sklepie nie jest obligatoryjne do złożenia zamówienia. Klienci posiadający konto mogą jednak korzystać z szerszego zakresu promocji, na przykład brać udział w programie lojalnościowym oraz programie partnerskim. W przypadku zakupu bez założenia konta niezbędne pozostaje podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych adresowych, na które przesłany ma być zamówiony towar.

3.3 Adres e-mail podany przez klienta podczas składania zamówienia wykorzystywany jest do przekazywania informacji na temat statusu zamówienia oraz komunikacji w sprawie ewentualnych opóźnień lub innych problemów z zamówieniem. Numer telefonu podany przez klienta wykorzystywany jest do informowania go o przebiegu zamówienia oraz do kontaktu z firmą zajmującą się dostawą (Poczta Polska, Inpost lub firma kurierska).

3.4 Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których brakuje na przykład numeru telefonu, adresu e-mail lub jeżeli dane te zawierają błędy.

3.5 Zamówienia można składać poprzez Sklep lub formularz kontaktowy, jak również drogą e-mail.

3.6 Procedura złożenia zamówienia poprzez Sklep wymaga od Kupującego wykonania kolejno następujących czynności:

- kliknięcie na stronie produktu ikony z napisem „Dodaj do koszyka”, co spowoduje dodanie towaru do wirtualnego koszyka sklepowego.
- po dodaniu produktu do wirtualnego koszyka klient może przejść do realizacji zamówienia (czyli dokonania zakupu w Sklepie) wybierając ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia” lub powrócić do przeglądania oferty sklepu, celem dodania do koszyka kolejnych produktów lub całkowicie zrezygnować z zakupu w Sklepie.

- po dodaniu przez klienta do koszyka zakupowego produktów w ilości, które chce on zakupić, klient znajdujący się na stronie Sklepu reprezentującej koszyk powinien wybrać opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”.

- po wyborze opcji „Przejdź do realizacji zamówienia” klient zostaje przeniesiony na stronę Sklepu, gdzie znajdzie się podsumowanie jego zamówienia czyli nazwy produktów, które zdecydował się zakupić oraz ich ilość, a także warianty kolorystyczne, w przypadku gdy zakupiony towar dostępny jest w różnych wersjach

- znajdując się na stronie podsumowania klient pragnący dokonać zakupu powinien wybrać ikonę z napisem „Zaloguj się lub kup bez logowania”, co spowoduje jedną z poniższych sytuacji:

a)      dla klienta posiadającego konto w Sklepie: konieczność podania adresu e-mail użytego podczas rejestracji oraz wybranego hasła, co spowoduje zalogowanie klienta do sklepu i wczytanie danych adresowych podanych przez niego podczas rejestracji.

b)      dla klienta nie posiadającego konta w Sklepie i zainteresowanego założeniem konta w Sklepie: podanie danych niezbędnych do założenia konta.

c)      dla klienta nie posiadającego konta w sklepie i nie zainteresowanego założeniem konta w Sklepie: możliwość skorzystanie z opcji „Szybkie zakupy”, co wymaga od Klienta podania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania)

- po przejściu tego etapu klient zostaje przeniesiony na stronę Sklepu, gdzie może dokonać zmiany adresu, na który ma zostać wysłany zamówiony przez niego Towar. Klient może również wpisać uwagi do zamówienia, które zostaną przekazane Sprzedającemu oraz uwzględnione w miarę możliwości

- po wyborze adresu do wysyłki oraz kliknięciu ikony „Przejdź do wyboru formy dostawy” Klient zostaje przeniesiony na stronę, gdzie może wybrać sposób, w jaki zakupiony przez niego towar zostanie mu dostarczony. Dostępność poszczególnych form dostawy może być różna, w zależności od zakupionych Towarów (ich wielkości, ilości oraz wagi). Klient powinien wybrać preferowany sposób dostawy zaznaczając jedno z dostępnych okien. Koszty dostawy towaru do Kupującego ponosi Kupujący, a koszt dostawy jest doliczony do wartości zamówienia. Wyjątkiem są sytuacje, w których wartość zamówienia przekracza 200pln brutto. W takiej sytuacji koszt wysyłki kurierskiej ponosi Sprzedający.

- po wyborze formy dostawy Klient dokonujący zakupu w Sklepie powinien zaakceptować Regulamin sklepu smarteco-shop.com poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna a następnie klikając ikonę „Przejdź do wyboru formy płatności” przenieść się na stronę Sklepu, gdzie dokona wyboru formy płatności. Sposób regulowania płatności w smarteco-shop.com opisuje punkt 4 niniejszego regulaminu.

-po wyborze formy płatności Klient chcący dokonać zamówienia zostaje przeniesiony na stronę Sklepu gdzie powinien dokonać potwierdzenia chęci dokonania zamówienia.

- kliknięcie przez Klienta ikony „Potwierdzam zamówienie” jest równoważne z dokonaniem umowy kupna-sprzedaży towarów na odległość i zobowiązuje kupującego do zapłaty za zamówiony towar, wraz z kosztami wysyłki, metodą wybraną przez kupującego.

3.7 Złożenie zamówienia przez e-mail lub formularz kontaktowy wymaga od Kupującego podania Sprzedawcy wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia: nazwa i ilość produktów, ich warianty (jeśli są dostępne), imienia i nazwiska osoby zamawiającej, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych do wysyłki towaru oraz wybranej formy płatności i dostawy.

3.8 Sklep zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego z Klientem dokonującym zakupu poprzez formularz lub e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przypadku niemożliwości uzyskania potwierdzenia takie zamówienia nie będą realizowane.

3.9 Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Kupującego, co następuje poprzez złożenia Zamówienia w sposób określony w Regulaminie (punkty 3.5, 3.6 oraz 3.7).

3.10 Przedstawiona oferta w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówień z ważnych powodów ekonomicznych, w szczególności, gdy Zamówienie przekroczy możliwości produkcyjne Sprzedawcy.

3.11 W momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego w Sklepie, Kupujący otrzymuje potwierdzenie rejestracji Zamówienia na e-mail. Następnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia rejestracji Zamówienia Kupujący otrzymuje drugą wiadomość zawierającą istotne elementy zamówienia.

3.12 Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub za zgodą Kupującego, wyrażoną w trakcie wypełniania formularza, w formie elektronicznej. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie faktury w formie elektronicznej jest ona udostępniana Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości, o której mowa w pkt 3.10 zdanie drugie Regulaminu.

3.13 Termin realizacji Zamówienia wynosi od 7 do 14 dni roboczych od daty otrzymania płatności. Dokładny termin realizacji jest wyświetlany po dodaniu Towaru do koszyka, a także wysyłany e-mailem po złożeniu Zamówienia.

3.14 W przypadku Zamówień specjalnych termin może zostać znacznie wydłużony. Zamówienia specjalnie to Zamówienia przekraczające wartość 5.000 zł brutto bądź wymagające sporządzenia oddzielnej oferty lub projektu.

3.15 Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

4. Płatność

4.1  Płatności można dokonać na trzy sposoby:
- płatności online obsługiwane przez PAYU,
- przelew bankowy,
- za pobraniem, przy odbiorze zamówionego towaru.

4.2  Kupujący dokonuje płatności na podstawie otrzymanego e-maila z potwierdzeniem dostępności oraz ceny Towaru bądź otrzymanej faktury pro forma. W przypadku przedpłaty za zamówiony Towar, Kupujący podaje w tytule przelewu numer faktury pro forma bądź numer Zamówienia.

4.3  W przypadku płatności poprzez PayU kupujący wyraża zgodę na przeniesienie go na witrynę tego operatora i zrealizowanie tam wszystkich procedur związanych z płatnością. Regulaminy płatności PayU znajdują się na stronie: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje.

4.4  W przypadku wyboru przez Kupującego płatności na konto bankowe zostaną mu podane dane bankowe Sklepu oraz wysokość kwoty do zapłaty. Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia na konto bankowe Sprzedawcy należności za zakupy wraz z kosztem wysyłki, w dowolny wybrany przez siebie sposób (płatności internetowe, przelew tradycyjny). W przypadku płatności przelewem środki finansowe powinny znaleźć się na koncie Sprzedawcy w przeciągu 7 dni roboczych, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może wnioskować o przedłużenie terminu zapłaty, w tym celu powinien skontaktować się ze Sklepem poprzez e-mail, telefon lub formularz kontaktowy.

4.5  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu od PayU informacji o zaksięgowaniu płatności Sprzedający przystępuje on do dalszej realizacji Zamówienia.5. Wysyłka, zwroty, reklamacje

5.1 Sprzedający deklaruje, że Towar wysłany do Klienta jest sprawdzony przed pakowaniem i nie będzie posiadał wad ukrytych, usterek lub innych cech, które uniemożliwią korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem.

5.2 Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego, koszty wysłania Towaru i zwrotu przesyłki na adres Sprzedająceo, ponosi w całości Kupujący.

5.3 W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzeń takich jak: otarcia, wgniecenia, zamoczenia, rozerwania, naderwania taśm zabezpieczających itp., Kupujący proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki należy podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny, pozwoli to na przyspieszenie procesu reklamacji.

5.4 W opisanej w punkcie powyższym sytuacji uszkodzenia przesyłki bądź wybrakowania przesyłki Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą, telefonicznie:+48 58 304 99 71 lub za pomocą poczty elektronicznej: sklep@smarteco-shop.com.

5.5 W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym lub uiszczeniu zapłaty (w przypadku przesyłek pobraniowych). W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem Kupujący powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

5.6 Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy kupna Towarów bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest do odesłania zakupionego Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia deklaracji o odstąpieniu od umowy. Kwota uiszczona przez Kupującego za nabyty Towar wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej. W takim przypadku koszty przesyłki do Kupującego ponosi Sprzedający, kosz przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Szczegółowy regulamin zwrotów znajduje się na http://smarteco-shop.com/content/8-zwroty.

5.7 Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na przyspieszenie działań związanych ze zwrotem Towaru.

5.8 Zwrotowi na powyższych warunkach nie podlegają towary zużyte, zniszczone oraz noszące ślady montażu.

5.9 Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5.10 Kupującemu przysługuje prawo reklamacji na podstawie niezgodności towaru z umową, w okresie 24 miesięcy od daty nabycia towaru. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smarteco-shop.com.

5.11 Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii. Zalecaną formą przekazania ww. informacji jest skorzystanie z formularza reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej Sklepu.

5.12 Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi.

5.13 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad ukrytych produktu (niezgodność towaru z umową) i przesłaniu tej informacji do sprzedawcy Klient może zostać poproszony o przesłanie towaru do Sprzedającego. Towar zostanie następnie sprawdzony przez Sprzedającego na okoliczność istnienia wad zgłoszonych przez Klienta. W przypadku potwierdzenia występowania wad produktu Klientowi przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad lub zwrotu należności za zakupiony towar lub naprawa towaru.

5.14 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi zwrócone zostają koszty wysyłki uszkodzonego towaru do Sprzedawcy, w kwocie odpowiadającej najtańszej możliwej formy wysyłki określonego produktu. Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt ze sprzedawcą celem ustalenia formy przesyłki, która zostanie zastosowana do odesłania wadliwego towaru. W przypadku wysłania przez klienta towaru formą przesyłki inną, niż najtańsza ustalona ze Sprzedawcą, Sprzedawca nie pokrywa różnicy w cenie pomiędzy najtańszą formą dostawy, a formą dostawy wybraną samowolnie przez Klienta.

5.15 Kupujący może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

5.16 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru od Klienta. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o jej wyniku oraz sposobie usunięcia niedogodności.


6. Promocje

6.1 Klient posiadający konto w Sklepie ma prawo wziąć udział w programie lojalnościowym, pozwalającym obniżyć ceny produktów zakupionych w sklepie lub otrzymać niektóre produkty za darmo.

6.2 Każde zakupy w Sklepie są nagrodzone punktami promocyjnymi, w ilości odpowiadającej kwocie zamówienia.

6.3 Ilość punktów przyznawanych za każdą złotówkę wydaną na zakupy w Sklepie każdorazowo widnieje na karcie zamówienia. Klient może również sprawdzić ilość punktów, które zebrał od początku posiadania konta w Sklepie. Aby tego dokonać musi skorzystać z opcji „Moje konto”

6.4 Sposób zamiany punktów promocyjnych na nagrody jest zmienny, ale w każdym momencie Klient ma prawo do sprawdzenia aktualnie obowiązującej promocji. Aby tego dokonać należy wejść na stronę: http://smarteco-shop.com/content/6-system-punktowy

6.5 Klient posiadający konto w Sklepie ma prawo wziąć udział w programie partnerskim. Dzięki udziałowi w programie partnerskim możliwe jest obniżenie kwoty do zapłaty za wybrany produkt.

6.6 Przystąpienie do programu lojalnościowego oraz programu partnerskiego jest bezpłatne.

6.7 Aby przystąpić do programu partnerskiego należy dokonać przynajmniej jednego zamówienia na dowolną kwotę, a następnie na stronie http://smarteco-shop.com/module/referralprogram/program umieścić dane znajomej osoby, której rekomenduje się zakup w Sklepie. Zabronione jest rozsyłanie zaproszeń osobom sobie nieznanym i bez ich wcześniejszego poinformowania (tzw. Spam).

6.8 W przypadku gdy osoba polecona zdecyduje się na założenie konta w Sklepie z rekomendacji Klienta, a następnie dokona przynajmniej jednego zakupu w sklepie, wówczas osoba polecona oraz Klient otrzymają rabat w wysokości 5 pln, do wykorzystania podczas dowolnych zakupów w Sklepie.

6.9 W sytuacji, gdy wartość posiadanych rabatów sprawia, że kwota płatności spadnie poniżej 0 pln, Sklep zastrzega sobie prawo wystawienia faktury na kwotę 0,01 pln, której opłacenie przez Klienta jest warunkiem zrealizowania zamówienia na promocyjnych warunkach.

6.10 Sklep zastrzega sobie prawo zmiany warunków programu lojalnościowego oraz partnerskiego oraz poinformowania o tym mailowo wszystkich zainteresowanych osób. Za osobę zainteresowaną uznaje się Klienta, który w jakikolwiek sposób wziął udział w dowolnym z ww. programów.

6.11 Sklep zastrzega sobie prawo organizowania akcji promocyjnych polegających na sprzedaży wybranych produktów w niższej cenie, przez określony czas. Towary objęte promocją są towarami nowymi, nie posiadającymi wad i stosują się do nich warunki zwrotu i reklamacji identyczne, jak w przypadku produktów sprzedawanych po cenie nominalnej.


7. Dane osobowe

7.1  Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w poufności przekazanych mu danych osobowych.

7.2  Administratorem danych osobowych Kupujących jest SULITECH Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Kolbudach 83-050, ul. Przemysłowa 15, NIP 6040192575, REGON 369267450, KRS: 0000714085.

7.3  Dane osobowe, które podawane są przez Kupującego są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sprzedawcę za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).

7.4  Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych każdy Kupujący ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych danych osobowych.

7.5  Klient ma prawo skorzystać z możliwości wystawienia recenzji produktu zakupionego w Sklepie, poprzez wpisanie swojej opinii w odpowiednim formularzu na stronie danbego produktu. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy publikacji opinii zawierającej słowa powszechnie uznane za wulgarne, obrażającej jakiekolwiek osoby lub godzące w prawa osób trzecich. Sklep zastrzega sobie prawo do publikacji opinii klientów w dowolnych miejscach, w tym na portalach społecznościowych oraz w sklepie, jednak w tym przypadku nazwisko autora opinii zostanie skrócone do postaci inicjału, aby uniemożliwić innym użytkownikom identyfikację oraz kontakt z autorem recenzji.

7.6  Klient ma prawo przystąpić do Newslettera. Aby tego dokonać należy wprowadzić swój adres mailowy w polu „Zapisz się do Newslettera” na stronie głównej. Po wpisaniu adresu e-mail należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą lub folder „spam” na swoim koncie poczty elektronicznej, a następnie potwierdzić chęć przystąpienia do Newslettera, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku.

7.7  Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera, poprzez przekazanie tej informacji w zwyczajowo przyjęty sposób (E-mail lub telefon).

7.8  Przystąpienie do Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Sklepu informacji na temat nowości w ofercie, promocyjnych cen, organizowanych akcji promocyjnych oraz najnowszych wiadomości z bloga Sklepu, a także ciekawostek, które umieszczane są na stronie Sklepu oraz na portalach społecznościowych.


SmartECO

Przewin Na Górę